Tuesday, September 24, 2013

ஷிவகவசம் & சிவ ஆரத்தீ


அமோகஷிவகவசம் .....

ஓம் நமோ பகவதே ஸதாஷிவாய

ஸகலதத்த்வாத்மகாய ஸகலதத்வவிஹாராய ஸகலலோகைககத்ரே ஸகலலோகைகபத்ரே
ஸகலலோககைகஹத்ரே ஸகலலோககைககுரவே ஸகலலோகைகஸாஇணே
ஸகலநிகமகுஹ்யாய ஸகலவரப்ரதாய ஸகலதுரிதார்த்திபஞ்ஜநாய
ஸகலஜகதபயம்காராய ஸகலலோகைகஷங்கராய

ஷஷாங்கஷேகராய ஷாஷ்வத நிஜாபாஸாய நிர்குணாய
நிருபமாய நீரூபாய நிராபாஸாய நிராமாய நிஷ்ப்ரபஞ்ஜாய
நிஷ்கலங்காய நிர்த்வந்த்வாய நிஸ்ஸங்காய நிர்மலாய நிர்கமாய
நித்யரூபவிபவாய நிருபமவிபவாய நிராதாராய
நித்யஷுத்தபரிபூர்ணஸச்சிதானந்தாத்வயாய

பரமஷாந்தப்ரகாஷதேஜோருபாய ஜய ஜய மஹாருத்ர மஹாரௌத்ர
பத்ராவதார து:கதாவதாரண மஹாபைரவ காலபைரவ
கல்பாந்தபைரவ கபாலமாலாதர

கட்வாங்ககங்கசர்மபாஷாங்குஷடமருஷூலசாபபாணகதாஷக்திபிந்திபால
தோமரமுஸலமுத்கரபட்டிஷபரஷுபரிகபுஷுண்டீஷ்தக்னீசக்ர
ஆதிஅ அயுத பீஷணகர ஸஹஸ்ரமுக தம்ஷ்ட்ராகரால

விகடாட்டஹாஸவிஸ்பாரிதப்ரஹ்மாண்டமண்டலநாகேந்த்ரகுண்டல
நாகேந்த்ரஹார நாகேந்த்ரவலய நாகேந்த்ரசர்மதர ம்ருத்யுஞ்ஜய
த்ர்யம்பக த்ரிபுராந்தக விரூபாஅ விஷ்வேஷ்வர விஷ்வருப
வ்ருஷபவாஹன விஷபூஷண விஷ்வதோமுக ஸர்வதோ ரஅ ரஅ மாம்

ஜ்வல ஜ்வல மஹாம்ருத்யுபயமபம்ருத்யுபயம் நாஷய நாஷய
விஷஸர்பபயம் ஷமய ஷமய சோரபயம் மாரய மாரய மம
ஷத்ரூனுச்சாடயோச்சாடய ஷூலேன விதாராய விதாராய கங்கேன
சிந்தி சிந்தி கட்வாங்கேன விபோதய விபோதய முஸலேன நிஷ்பேஷய
நிஷ்பேஷய பாணை ஸம்தாடய ஸம்தாடய ரஆம்ஸி பீஷய பீஷய
பூதாநி வித்ராவய வித்ராவய

கூஷ்மாண்டவேதாலமாரீகணப்ரஹ்மராஅஸாந் ஸம்த்ராஸய ஸம்த்ராஸய
மாமபயம் குரு குரு வித்ரஸ்தம் மாமாஷ்வாஸயாஷ்வாஸய
நரகபயாந்மாமுத்தாராயோத்தாரய ஸம்ஜீவய ஸம்ஜீவய உத்த்ருட்ப்யாம்
மாமாப்யாயயாப்யாயய து:காதுரம் மாமானந்தயானந்தய
ஷ்வகவசேன மாமாச்சாதயாச்சாதய த்ர்யம்பக ஸதாஷிவ
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே .

இதி ஸ்ரீஸ்காந்தே மஹாபுராணே ஏகாஷீதிஸாஹஸ்ரயாம் த்ருதீயே
ப்ரஹ்மோத்தரகண்டே அமோகஷிவகவசம் ஸம்பூர்ணம்.


சிவ ஆரத்தீ

ஸர்வேஷம் பரமேஷம் ஸ்ரீபார்வதீஷம் வந்தேஹம் விஷ்வேஷம் ஸ்ரீபன்னகேஷம் .
ஸ்ரீஸாம்பம் ஷம்பும் ஷிவம் த்ரைலோக்யபூஜ்யம் வந்தேஹம் த்ரைநேத்ரம் ஸ்ரீகம்டமீஷம் .. ௧..

பஸ்மாம்பரதரமீஷம் ஸுரபாரிஜாதம் பில்வார்சிதபதயுகலம் ஸோமம் ஸோமேஷம் .
ஜகதாலயபரிஷோபிததேவம் பரமாத்மம் வந்தேஹம் ஷிவஷங்கரமீஷம் தேவேஷம் .. ௨..

கைலாஸப்ரியவாஸம் கருணாகரமீஷம் காத்யாயனீவிலஸிதப்ரியவாமபாகம் .
ப்ரணவார்சிதமாத்மார்சிதம் ஸம்ஸேவிதரூபம் வந்தேஹம் ஷிவஷங்கரமீஷம் தேவேஷம் .. ௩..

மன்மதனிஜமததஹனம் தாஷாயனீஷம் நிர்குண குணஸம்பரிதம் கைவல்யபுருஷம் .
பக்தானுக்ரஹவிக்ரஹமானன்தஜைகம் வந்தேஹம் ஷிவஷங்கரமீஷம் தேவேஷம் .. ௪..

ஸுரகம்காஸம்ப்லாவிதபாவனனிஜஷிகரம் ஸமபுஷிதஷஷிபிம்பம் ஜடாதரம் தேவம் .
நிரதோஜ்ஜ்வலதாவானலனயனபாலபாகம் வந்தேஹம் ஷிவஷங்கரமீஷம் தேவேஷம் .. ௫..

ஷஷிஸுர்யனேத்ரத்வயமாராத்யபுருஷம் ஸுரகின்னரபன்னகமயமீஷம் ஸம்காஷம் .
ஷரவணபவஸம்புஜிதனிஜபாதபத்மம் வந்தேஹம் ஷிவஷங்கரமீஷம் தேவேஷம் .. ௬..

ஸ்ரீஷைலபுரவாஸம் ஈஷம் மல்லீஷம் ஸ்ரீகாலஹஸ்தீஷம் ஸ்வர்ணமுகீவாஸம் .
காஞ்சீபுரமீஷம் ஸ்ரீகாமாஷீதேஜம் வந்தேஹம் ஷிவஷங்கரமீஷம் தேவேஷம் .. ௭..

த்ரிபுராந்தகமீஷம் அருணாசலேஷம் தஷிணாமுர்திம் குரும் லோகபுஜ்யம் .
சிதம்பரபுரவாஸம் பஞ்சலிங்கமுர்திம் வந்தேஹம் ஷிவஷங்கரமீஷம் தேவேஷம் .. ௮..

ஜ்யோதிர்மயஷுபலிங்கம் ஸங்க்யாத்ரயனாட்யம் த்ரயீவேத்யமாத்யம் பஞ்சானனமீஷம் .
வேதாத்புதகாத்ரம் வேதார்ணவஜனிதம் வேதாக்ரம் விஷ்வாக்ரம் ஸ்ரீவிஷ்வநாதம் .. ௯..

.....

இதில் காணப்படுபவை யாவும் அடியேனால் அனைத்து வலைத்தளம் / வலைப்பூ பதிவுகள் படித்து திரட்டிய தகவல். அறிந்த விஷயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். வலைப்பதிவர் தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி. Fotos are culled from Google Images.

No comments:

Post a Comment